Ouders

Behandeling

Wanneer uit het diagnostisch onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie en uw kind voldoet aan de specifieke criteria voor dyslexie, dan kan de behandeling starten.
U hoort de uitslag van het onderzoek en er wordt gelijk een afspraak gemaakt voor behandeling. Er is bij ons geen wachttijd tussen onderzoek en behandeling.
Een behandeltraject duurt veelal één tot anderhalf jaar en 40 tot 50 sessies.
De behandelingen kunnen plaatsvinden op één van onze behandellocaties.

Motto

Ons motto is: ‘Dyslexie…? Daar kan je ver mee komen!’ Het doel is dan ook dat een kind ondanks de dyslexie, zelfstandig moet kunnen functioneren. Binnen de behandeling is daarom veel aandacht voor psycho-educatie, (lees)motivatie en leesplezier. Motivatie en leesplezier zijn de sleutels tot succes. Met het kind wordt gesproken over wat dyslexie betekent voor de dagelijkse praktijk op school en thuis. Samen zoeken we naar oplossingen voor de problemen die het kind tegenkomt. Soms is het nodig om bepaalde vaardigheden te leren of te versterken, maar het kan ook zijn dat er wordt gezocht naar hulpmiddelen die het lezen of schrijven ondersteunen of vergemakkelijken. Waar nodig adviseren we om op school compenserende of dispenserende maatregelen toe te passen. Dit houdt in dat de hoeveelheid werk wordt aangepast of dat er ICT-hulpmiddelen gebruikt mogen worden.
Wij adviseren u en school over de mogelijkheden. We streven naar adviezen op maat, specifiek voor uw kind.

Protocol

De behandeling is opgezet volgens de richtlijnen zoals die genoemd worden in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006). Onze aanpak is beschreven in het Protocol Gespecialiseerde Dyslexiebehandeling (Molema & Manderfeld, 2010).
Dit behandelprotocol biedt een kader met inhoudelijke en methodische uitgangspunten, maar biedt ook ruimte voor een kindcentrale aanpak.

Inhoud van de behandeling

Er wordt binnen de behandeling gewerkt aan het remediëren van technisch lezen en spellen in een functionele en betekenisvolle context. Deze taakgerichte behandeling is beschreven in zeven inhoudelijke modules op het gebied van psycho-educatie, klankverwerking, spelling, lezen en ICT. De modules zijn systematisch en planmatig opgebouwd. Lezen en spelling wordt geïntegreerd aangeboden.

We gaan ervan uit dat dyslexie een specifiek taalverwerkingsprobleem is, meestal op het gebied van de klankverwerking. De verwerking van spraakklanken en letters/woorden heeft dan ook een centrale plek in de behandeling. Binnen de behandeling gaan we uit van de sterke punten van het kind. De sterke punten, die al naar voren zijn gekomen in het diagnostisch onderzoek, kunnen worden ingezet ter compensatie. Computerondersteuning is een vast onderdeel van de behandeling.

Lezen en spelling

Het grootste deel van de behandeling bestaat natuurlijk uit lezen en spelling. We werken planmatig en volgens wetenschappelijk bewezen, effectieve principes. Veel (leuke boeken) lezen, ondersteund lezen en herhaald lezen blijkt effectief te zijn. Ook is gebleken dat het effectief is om de behandeling van lezen en spelling geïntegreerd te laten verlopen.
Dit noemen we een ‘connectionistische aanpak’. Het schrijven ondersteunt het lezen in sterke mate. Spelling heeft daarom een belangrijke plek in de behandeling.

Ouders leren tijdens de behandeling hoe zij het beste met hun kind kunnen lezen.
De aanpak is per kind verschillend, deze is afhankelijk van wat het beste werkt voor het kind.

Huiswerk

Wij zien ouders als co-therapeut in de behandeling en dat maakt aanwezigheid van ouders bij de behandeling dan ook zeer gewenst. Het is van belang dat er thuis regelmatig geoefend wordt. Wij vragen ouders om vier maal per week ongeveer 20 minuten te oefenen met hun kind. Hierbij staat lezen en spelling altijd centraal.