Privacy policy KBC-Dyslexie

Het KBC-Dyslexie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens. In deze folder vind u meer informatie over onze Privacy Policy en de nieuwe AVG-regels: AVG Folder Cliënten

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KBC-Dyslexie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt de volgende aspecten met zich mee:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, cliënten hierop wijzen en deze respecteren.

KBC-Dyslexie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website of onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Er worden door het KBC-Dyslexie alleen persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van een gerechtvaardigd doel, te weten:

 • Het leveren van dyslexiezorg; onderzoek, advies en behandeling.
 • Indien nodig overleg met derden (te denken aan een intern begeleider of leerkracht op school, een huisarts of medisch specialist of het CJG of SWT).
 • Geanonimiseerd cliënttevredenheidsonderzoek (CQ-index)
 • Geanonimiseerde testresultaten worden aangeleverd bij en verzameld door het NKD, het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Titels
 • Adres/postcode
 • Plaats
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • BSN-nummer
 • Burgerlijke staat ouders
 • Andere betrokken zorgdisciplines
 • Relevante werk/school/dagbesteding
 • Relevante (para)medische onderzoeksgegevens
 • Relevante gegevens over gezondheid/ontwikkeling
 • Inzage legitimatie en vastleggen soort en nummer van het ID

Verstrekking aan derden
Bovenstaande gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van derde partijen voor de volgende doeleinden:

 • Het declareren van geleverde zorg bij gemeenten
 • Het vastleggen van onderzoeksgegevens, behandelingen en afspraken in ons registratiesysteem
 • Het uitvoeren van een anoniem cliënttevredenheidsonderzoek
 • Het anoniem aanleveren van testresultaten bij het NKD.
 • Financiële administratie
 • Het anoniem verwerken van testresultaten voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor wordt u gevraagd of u al dan niet schriftelijk toestemming geeft. Het ondertekende toestemmingsformulier wordt in het dossier bewaard.

De praktijk geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de praktijk opvraagt. In een dergelijk geval dient de praktijk medewerking te verlenen en is zij verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan het KBC-Dyslexie persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming is opgenomen in de intakevragenlijst én in de zorgovereenkomst die u van ons ontvangt bij de start van het dyslexietraject.

Minderjarigen
Het KBC-Dyslexie verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het KBC-Dyslexie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De cliëntdossiers met behandelinformatie dienen ten minste vijftien jaar na het einde van de behandelrelatie te worden bewaard, tenzij het uit hoofde van goed zorgverlenerschap nodig is dat de informatie langer dient te worden bewaard (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek). Na deze termijn zullen de gegevens worden vernietigd (versnipperd door een apparaat met veiligheidsniveau minimaal DIN P-4).

Beveiliging
Het KBC-Dyslexie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Beleidsontwikkeling Informatie beveiliging
 • Informeren van medewerkers van het KBC-Dyslexie
 • Gebruik maken van een virusscanner
 • Gebruik maken van een beveiligde softwareleverancier
 • Gebruik maken van een beveiligde mail- en App omgeving
 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU
 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • De papieren dossiers zijn opgeborgen in afgesloten dossierkasten
 • De gegevens voor het cliënttevredenheidsonderzoek worden anoniem verwerkt
 • Alle personen die namens het KBC-Dyslexie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Regelmatige evaluatie van onze privacy maatregelen

Rechten omtrent persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke bij de praktijk beschikbaar zijn. Tevens kan er  bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien gewenst. Bij genoemde verzoeken wordt gevraagd om u te legitimeren.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht er een klacht zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met de praktijkhouders contact op te nemen. De contactgegevens vindt u onderaan dit document. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als er naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met de praktijkhouders.

KBC-Dyslexie, Drapenierlaan 7, 8043 AJ te Zwolle. Tel.nr: 038 – 45 46 400

Renske van der Stege-Westrik, E-mail: rvdstege@kbc-dyslexie.nl

Esther Molema, E-mail: emolema@kbc-dyslexie.nl