Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw leerling aan te melden voor vergoede dyslexiezorg bij het KBC-Dyslexie.

Is de leerling ingeschreven in de gemeente  Zwolle dan kunt u als school de aanmelding doen bij de ‘Poortwachter’ van de gemeente Zwolle die aan uw school verbonden is. De Poortwachter beoordeelt het dossier en zal indien de leerling in aanmerking komt voor onderzoek binnen de vergoedingsregeling een ontvankelijkheidsverklaring afgeven. Met deze ontvankelijkheidverklaring kan de aanmelding bij KBC-Dyslexie plaatsvinden.

Is de leerling ingeschreven in de gemeente Hattem of Epe? Dan dienen ouder(s)/verzorger(s) via het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) goedkeuring te ontvangen. Is de leerling in de gemeente Oldebroek ingeschreven? Dan dienen ouder(s)/verzorger(s) via loket Dyslexiezorg goedkeuring te ontvangen. Nadat het CJG of het loket Dyslexiezorg de aanmelding heeft goedgekeurd kunt u het aanmelddossier mailen of sturen naar het KBC Dyslexie (zie 1 tot en met 3 hieronder omschreven).

Is de leerling in een andere gemeente (dan Zwolle, Hattem, Epe, Oldebroek) ingeschreven, dan geldt de volgende route:

Stap 1

Ouder(s)/verzorger(s) dienen voor de aanmelding een Intakevragenlijst met zorgovereenkomst in te vullen en te ondertekenen (met de link is dit formulier te downloaden). Wij adviseren ouder(s)/verzorger(s) om dit in Word in te vullen en op te slaan. Vervolgens kunnen de formulieren uitgeprint en ondertekend worden. Dit kan door ouder(s)/verzorger(s) rechtstreeks naar ons opgestuurd worden (per post of per mail (pdf-bestand). Ook mag dit door school toegevoegd worden aan het leerlingdossier met bijlagen.
Als intern begeleider/leerkracht vult u het Leerlingdossier in (met de link is dit formulier te downloaden). Na ondertekening door het bevoegd gezag van de school en voorzien van de benodigde bijlagen, kunt u deze per mail of per post naar ons toesturen:

KBC-Dyslexie
Drapenierlaan 7
8043 AJ te Zwolle
E-mailadres: info@kbc-dyslexie.nl

Stap 2

Na ontvangst van alle benodigde stukken, ontvangen ouder(s)/verzorger(s) van KBC een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen twee schoolweken wordt het dossier door de orthopedagoog-generalist beoordeeld. Indien in het dossier voldoende onderbouwing wordt gevonden voor ernstige, dyslexie, kan vergoede diagnostiek plaatsvinden. Wij nemen contact met ouder(s)/verzorger(s) op voor het inplannen van het diagnostisch onderzoek en het adviesgesprek waarin de uitkomst van de diagnostiek met ouder(s)/verzorger(s) wordt besproken. Het diagnostisch onderzoek bestaat meestal uit twee dagdelen, het dyslexieonderzoek en het intelligentieonderzoek. Indien er in het verleden al een intelligentieonderzoek is afgenomen en deze niet ouder is dan twee jaar, zal het onderzoek uit één dagdeel bestaan.
In verband met de Wet op Privacy verloopt de verdere communicatie over het traject na aanmelding via ouder(s)/verzorger(s).

Meer informatie over de diagnostiek vindt u hier.

Stap 3

Het gehele traject van moment van aanmelding (indien het dossier compleet is) tot aan adviesgesprek waarin de uitkomst van de diagnostiek met ouder(s)/verzorger(s) wordt besproken neemt gemiddeld 8 weken in beslag.
Mocht de leerling ook in aanmerking komen voor behandeling binnen de vergoedingsregeling dan wordt met ouder(s)/verzorger(s) besproken op welke behandellocatie dit kan plaatsvinden en per wanneer dit kan starten.
Uiteraard zal de dyslexiebehandelaar, na uitdrukkelijke toestemming van ouders, met school contact opnemen teneinde de behandeling met school af te stemmen.

Criteria voor aanmelding

Om in aanmerking te komen voor vergoede diagnostiek en behandeling van dyslexie moet er worden voldaan aan een aantal criteria. Er moet sprake zijn van een ernstige, hardnekkige achterstand, ondanks intensieve, extra hulp op school:

    • 3 maal een E-score op de Drie Minuten Toets (woorden lezen) op 3 verschillende (hoofd)meetmomenten.
    • de scores blijven op E-niveau ondanks intensieve extra hulp op school. Tijdens 2 periodes moet er 3 maal 20 minuten per week extra hulp gegeven zijn. Er is gewerkt met bewezen effectieve methodes zoals bijvoorbeeld begeleid hardop lezen of de methodieken Connect of Ralfi.

Meer informatie over de criteria en de eisen ten aanzien van de extra begeleiding op school vindt u op de site van Dyslexie Centraal.

Contracten gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 valt de vergoeding van dyslexiezorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Wij hebben contracten met de gemeenten:

  • Regio IJsselland: We zijn actief in de gemeentes Dalfsen, Kampen, Olst-Wijhe, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle
  • Regio Noord Veluwe: We zijn actief in de gemeente Oldebroek
  • Regio Midden-IJssel / Oost-Veluwe: Wij zijn actief in de gemeentes Hattem, Heerde en Epe.

Voordat het dyslexietraject vergoed wordt, is er een beschikking van de gemeente nodig waarin uw kind woont (en ook staat ingeschreven). In de meeste gevallen wordt dit na de aanmelding door ons geregeld. Is dit niet het geval dan nemen wij contact met u op.